معاونت توسعه مدیریت و منابع

1. طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازی‌ اداری‌ در سطح‌ ستاد و شهرستان های وابسته ‌.

2. بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظام‌های‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) و زمینه‌ سازی‌ برای‌ استفاده‌ از رویکردها و روش های‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ ستاد سازمان و استآن‌های وابسته‌ .

3. برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ سازمان ‌.

4. تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وری‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ در سطح‌ سازمان ‌.

5. تعیین‌ سیاست ها و خط‌ مشی‌های‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهی‌ و بهبود فرایندها و روش‌های‌ انجام‌ کار، جذب‌، نگهداری‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ درستاد سازمان و ابلاغ به استآن‌های وابسته.

6. مطالعه‌، بررسی‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکیلاتی‌ ستاد و شهرستان ها در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.

7. مطالعه‌، بررسی‌ و نظارت‌ بر تدوین‌ سیستم‌ها و روش های‌ انجام‌ کار متناسب‌ با مصوبات‌ شورایعالی‌ اداری‌ و اهداف‌ و برنامه‌های‌مرتبط با مباحث دامپزشکی 

8. مطالعه‌ ساختار سازمانی‌ و روش های‌ مدیریتی‌ مورد عمل‌ در بخش‌ دامپزشکی .

9. نظارت‌ بر اجرای‌ طرح‌های‌ طبقه‌ بندی‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

10. انجام و اتخاذ تدابیر لازم در جهت مستند سازی املاک و دارائی های سازمان .

11. برنامه‌ ریزی‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعیین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ با همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آن‌ها.

12. همکاری و هماهنگی با مراکز آموزشی در برنامه ریزی برای پرورش و آموزش نیروی متخصص مورد نیاز دامپزشکی .

13. نظارت‌ بر تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ در مورد امور اداری‌، مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ به‌ کلیه‌ واحدهای‌ ستاد و وابسته‌.

14.برنامه‌ریزی‌ در راستای‌ تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ آئین‌نامه‌های‌ مورد نیاز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ تصویب‌ آن‌ها.

15.نظارت‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ اداری‌ مالی‌ و استخدامی‌ در کلیه‌ واحدهای‌ ستادی‌ و وابسته سازمان .

16.نظارت‌ بر تنظیم‌، نگهداری‌ و رسیدگی‌ به‌ حساب‌ها در سطح‌ سازمان‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

17.نظارت‌ بر هزینه‌ کرد کلیه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاری‌ و عمرانی‌ در حوزه‌ ستادی‌ .

18.برنامه‌ ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعیت‌ رفاهی‌ کارکنان‌ سازمان و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

19.نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ تدارکاتی‌ و پشتیبانی‌ حوزه‌ ستادی‌ سازمان‌.

20.همکاری‌ با سایر معاونت‌ها و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشکلات‌ امور مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌.

21.مطالعه وتنظیم بودجه تفصیلی سالانه سازمان ومبادله موافقت نامه های مربوط واولویت بندی طرح‌ها وبرنامه ها .

22. مطالعه ، بررسی، تدوین واصلاح برنامه های زیربخش دامپزشکی وسیاست های استراتژیک سازمان وتطبیق آن باسیاست های کلان راهبردی کشور.

23.مطالعه، پیش بینی و تشخیص هزینه کرد اعتبارات موردنیاز و بررسی ونظارت پروژه ها،طرح ها وبرنامه هاوتعیین قیمت تمام شده خدمات .

24.سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت وپیگیری توسعه سرمایه گذاری وکارآفرینی دربخش دامپزشکی .

25.مطالعه،بررسی وارزشیابی برنامه ها،طرح ها،پروژه هاوفرآیندهای اجرایی وتنظیم وارائه گزارش های مقایسه ای وتحلیلی .

26.    سیاستگذاری، برنامه ریزی وتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع ملی موردنیاز.

27.سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای آموزش بخش غیردولتی .

28.سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان.

29. ترویج وانتقال آخرین یافته های بهداشتی ، قرنطینه ای وامنیت زیستی دامپزشکی به بهره برداران مرتبط.

 

11.برنامه ریزی ، نظارت و اقدام برای وصول و توزیع اوراق بهادار

12.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری ایجاد سیستم اصولی و ثبت و نگهداری اموال و تنظیم و ارائه گزارش های مربوطه .

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه