عنوان :مزایده فروش خودرو

تاریخ درج آگهی :منقضی شده است

توضیحات :     

آگهی مزایده : (روزنامه خراسان شمالی - منقضی شده)

اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی در نظر دارد چند دستگاه خودرو از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای این منظور لازم است متقاضیان به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

ضمنا کلیه هزینه ها از جمله آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و اداره کل دامپزشکی نیز در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد .

لینک کوتاه