حمید رمضانی

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی حمید رمضانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740323

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علی اکبر دلیرصحرائی

معاون سلامت علی اکبر دلیرصحرائی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

رضا اسدی

رئیس اداره برنامه و بودجه رضا اسدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

حسن قاسمی فرد

رئیس اداره مبارزه حسن قاسمی فرد

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علی شفیع پور

رئیس اداره دارو و درمان علی شفیع پور

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

ابراهیم تقوایی مقدم

رئیس اداره نظارت ابراهیم تقوایی مقدم

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

سیدفرزین حسینی

رئیس اداره طیور و آبزیان سیدفرزین حسینی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

مهیار شریفان

مسئول آزمایشگاه مهیار شریفان

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علیرضا دهقان

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه علیرضا دهقان

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

فرهاد رضوانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات فرهاد رضوانی

تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علیرضا تبریزنیا

رئیس امور مالی علیرضا تبریزنیا

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

محمدیوسف ابراهیمی

رئیس امور اداری و رفاهی محمدیوسف ابراهیمی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

لینک کوتاه