تاریخ انتصاب

1400

دکتر حمید رمضانی
 • دکتر حمید رمضانی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1400
 • تاریخ اتمام ماموریت : تا کنون
 • مدت تقریبی ریاست : 1سال
تاریخ انتصاب

1394

دکتر سید محمد مهدی احمدی
 • دکتر سید محمد مهدی احمدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی
 • تاریخ انتصاب : 1394
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1399
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1390

دکتر علی اصغر شریفی
 • دکتر علی اصغر شریفی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی
 • تاریخ انتصاب : 1390
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1394
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1383

دکتر مجید روحانی نژاد
 • دکتر مجید روحانی نژاد
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی
 • تاریخ انتصاب : 1383
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1390
 • مدت تقریبی ریاست : 7 سال
لینک کوتاه