1-انجام کلیه اقدامات لازم جهت پیش گیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماریهای واگیر دامی و اگزوتیک به داخل استان به منظور حفظ سرمایه های دامی و نهایتا  حفظ بهداشت عمومی جامعه

2- بررسی نقاط مرزی استان، راهها و معابر داخلی به منظور ایجاد و احداث پستهای قرنطینه مرزی و داخلی جهت کنترل بهداشتی  نقل و انتقال دام زنده و فراورده های خام دامی

3-اجرای دستورالعملها و ضوابط بهداشتی صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت صادرات و واردات دام زنده و فراورده های خام دامی

4-صدور مجوزهای بهداشتی صادرات و واردات و ترانزیت دام زنده و فراورده های خام دامی پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی بر اساس مقررات

5-پیگیری های لازم در ارتباط با تجهیز و تکمیل پستهای قرنطینه و اجرای مقررات و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان

6-مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی ،نقل و انتقال دام و فراورد ه های دامی در داخل استان از طریق ایجاد پستهای قرنطینه ثابت و موقت

7-بازرسی و صدور مجوز صادرات دام و فراورده های خام دامی به خارج از کشور برابر ضوابط سازمان دامپزشکی کشور

8-صدور گواهی تردد دام و فراورد ه های آن به داخل استان و خارج از استان

لینک کوتاه