شرح وظایف آزمایشگاه مرکزی

 

  1. انجام کلیه آزمایشات درخواستی شبکه های شهرستان و ادارات ستادی طبق sopهای ارسالی سازمان دامپزشکی کشور
  2. کنترل و نظارت بر آزمایشگاه های بخش خصوصی
  3. همکاری و هماهنگی لازم با ادارات ستادی جهت انجام طرح های مورد نظر
  4. ارزیابی شرایط محیطی انجام آزمون ها و ارئه پیشنهاد جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود با در نظر گرفتن بودجه ها و اعتبارات در نظر گرفته شده، تهیه و تدوین برنامه نظافت و همچنین تهیه برنامه پایش هوا و سطوح و تعیین معیارهای مورد نیاز برای بخش های مختلف و همکاری در تهیه دستورالعمل های مربوطه
  5. نظارت بر استفاده از از آخرین ویرایش دستورالعمل ها و استاندارهای روش آزمون و همچنین همکاری با پرسنل بخش ها در جهت شناسایی مولفه های موثر بر کیفیت نتایج آزمون و شناسایی میزان تاثیر هر کدام جهت مبحث تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
  6. نظارت بر حسن اجرای کالیبراسیون تجهیزات و همچنین برنامه نگهداری تجهیزات و تهیه کلیه مستندات مربوط به هر تجهیز از قبیل شناسنامه تجهیز- روش بررسی میانی تجهیز- روش اجرایی نگهداری تجهیز- فرم مربوط به بررسی میانی تجهیز- تهیه Log book برای تجهیزات و ...
  7.   تهیه و تدوین برنامه کنترل کیفیت آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه و همچنین نظارت بر اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و انجام فعالیت های آماری در این زمینه و تجزیه و تحلیل برنامه های کنترل کیفی داخلی
  8. هماهنگی جهت انجام مقایسات بین آزمایشگاهی و ارزیابی آزمایشگاه ها جهت جهت انجام این مقایسات و جمع بندی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه