رئیس شبکه:                           37266412

اداری:                                   37266411و 37266414

دورنگار:                                 37266413

پست دامپزشکی زرق آباد           05837211766

پست دامپزشکی صفی آباد         05837723213  

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه