آدرس: 32 متری شهدا، میدان شهدای گمنام، بلوار آیت الله رفسنجانی، نبش گلستان 7.

تلفن: 32210620- 32210621

دورنگار: 32210622

کدپستی : 9416741744

پست الکترونیک: bojnord@ivo.ir

وبگاه: nkh.ivo.ir