شرح وظایف اداره برنامه و بودجه

1.تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت زیر بخش دامپزشکی

2.مطالعه و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز

3.تدوین برنامه های اجرایی ارائه شده توسط ادارات ستادی و حوزه های مختلف فنی و اداری اداره کل و تطبیق آن با سیاست های کلان و استراتژیک سازمان دامپزشکی کشور

4. اولویت بندی طرح‌ها، برنامه ها و نیازها و تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی اداره کل و تنظیم و مبادله موافقتنامه های مربوط

5. پیگیری توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی

6.همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی

7.همکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دامپزشکی

8.همکاری و مشارکت در تدوین برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه و تامین منابع مالی مورد نیاز

9.ایجاد هماهنگی از نظر بودجه و سایر امکانات لازم برای اجرای برنامه های مورد نظر با توجه به اهداف کلی اداره کل دامپزشکی استان ها

10.دفاع از بودجه و برنامه های اداره کل برای مقاطع بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در مراجع ذیربط با همکاری بخشهای فنی و اداری اداره کل

11.بررسی و ثبت عملکرد فیزیکی در مقایسه با عملکرد مالی طرحها و پروژه ها

 

 

لینک کوتاه